Werk aan uw carrière! (2024)

Volg trainingen en workshops van het KNMG Loopbaanbureau

Het KNMG Loopbaanbureau staat voor de juiste arts op de juiste plaats. Iedere geneeskundestudent of arts heeft vragen rondom loopbaan en carrière. Hoe kom ik in aanmerking voor die felbegeerde opleidingsplaats? Hoe pak ik een carrièreswitch aan? Welke competentie kan, wil of moet ik verder ontwikkelen? Hoe blijf ik als ervaren professional fit en energiek in mijn werk? Onze workshops en trainingen helpen bij het zoeken naar antwoorden op deze vragen.

Training

Effectief omgaan met medische incidenten in de patiëntenzorg

Door middel van korte presentaties krijgt u praktische tips en handvatten voor het voorkomen van en omgaan met incidenten in de patiëntenzorg in de dagelijkse praktijk. Er is aandacht voor de rol van ‘second victim’ en het oefenen van vaardigheden. Zoals lastige gesprekken met collega’s die u bewust maken van uw eigen kracht en valkuilen. Door het delen van en reflecteren op persoonlijke ervaringen leert u dat een adequate persoonlijke verwerking en collegiale steun van groot belang zijn om op
effectieve en plezierige manier te blijven functioneren.

Datum: 5 juni en 2 oktober

Workshop

Structuur van een wetenschappelijke publicatie

In deze tweede module van de leergang staan opbouw en inhoud van de publicatie centraal. We kijken naar het keuzeproces van de inhoudelijke onderdelen: hoe bepaalt u wat u wel en wat u niet opneemt? Vervolgens leert u hoe u een goede verhaallijn opbouwt. Er is aandacht voor zowel het ontwerp van de inleiding als voor de beschrijving van de methode en de materialen en de weergave van statistische uitkomsten en analyses. De argumentatieve opbouw van de discussie wordt inzichtelijk gemaakt door het gebruik van een waaierschema. Ten slotte oefent u in het schrijven van heldere alinea’s, het expliciet maken van verbanden en het gebruik van kernzinnen.

Datum: 8 april

Workshop

Solliciteren voor coassistenten

Hulp nodig bij het bemachtigen van die felbegeerde opleidingsplaats? Deze workshop is specifiek gericht op het vergroten van uw kans op een opleidingsplaats en u krijgt handvatten om uzelf te presenteren. Deze workshop geeft antwoord op vragen als: Hoe vergroot ik mijn kans op een opleidingsplaats? Hoe blijf ik mijzelf tijdens een sollicitatiegesprek? Of hoe bereid ik mij voor op een sollicitatie?

Datum: 26 mei

Timemanagement
U heeft een klok, maar heeft u ook de tijd? Praktisch werken, drukke afdeling bemannen, onderzoek doen, studeren, etentje, sporten, familie… en uitrusten, overzicht hebben en behouden. Is het voor u ook een uitdaging om dit in 24 uur per dag te plannen en met goed gevoel af te ronden? Drie belangrijke ingrediënten om voldoening uit uw studie of werk te halen komen aan bod in de training Timemanagement. Het gaat om: een realistische tijdsplanning maken – en halen, duidelijke vorderingen maken in uw werkzaamheden en weten wat u belangrijk vindt, wat u kunt en wat u wilt.

Datum: 3 juni

Workshop

Academische woordkeuze en zinsopbouw

Deze training is geheel gewijd aan stijl en formuleringskwesties. Welke woordkeuze is gepast in een academische stijl? We besteden daarbij aandacht aan zowel Nederlandstalige als Engels-
talige stijlkenmerken. Typische grammaticale constructies zoals de lijdende vorm en de naamwoordstijl worden uitgelegd en het gebruik ervan toegelicht. U oefent in het toepassen van deze constructies. Deze workshop bevat veel herschrijfoefeningen. Neem een A4’tje van eigen hand mee en ontvang feedback van de trainer. Op het programma staan ook overtuigingskracht, de tijden van het werkwoord, citeren en refereren. De workshop maakt deel uit de Leergang Wetenschappelijk schrijven.

Datum: 10 juni

Deze workshop is geaccrediteerd voor 3 punten

Kadertraining voor (arts)bestuurders

Er worden steeds meer eisen gesteld aan verenigingen, waardoor ook het besturen van een vereniging steeds complexer wordt. Daarom leert u tijdens deze training vaardigheden die bij iedere bestuurlijke functie in de vereniging van pas kunnen komen. U krijgt bijvoorbeeld advies over welke rol u inneemt bij een overleg, hoe goed u kunt samenwerken en wat de voor u meest geschikte onderhandelposities zijn. Na het volgen van deze cursus krijgen bestuurders de kans om hun bestuursfunctie op een meer uitdagende manier in te vullen.

Datum: 25 juni

Netwerken & de kunst van het gunnen

Als arts is het de kunst om u zichtbaar te maken en positief op te vallen. Als u tenminste serieus in aanmerking wilt komen voor dat ene subspecialisme, de promotieplek, het verkrijgen van
subsidies of de job bij de maatschap die je ambieert. Hoe krijgt u de kans om extra handelingen uit te voeren of aanwezig te zijn bij bijzondere operaties? In deze workshop leert u hoe u uw netwerk kunt inzetten om uw doelen te bereiken. U krijgt inzicht in hoe ‘de kunst van het gunnen’ werkt en hoe u de wetten van beïnvloeding kunt gebruiken om relaties positief te beïnvloeden op die momenten die ertoe doen.

Datum: 18 juni

Coaching

Voor het aanbod van coaching werkt het KNMG Loopbaanbureau samen met het Carrièrecentrum Zorg (CCZ). Kijk voor meer informatie op cczorg.nl.

Het KNMG Loopbaanbureau biedt geaccrediteerde workshops en trainingen voor basisartsen, aiossen, specialisten. Kijk voor meer informatie, locaties en aanmelding op knmg.nl/loopbaanbureau of e-mail loopbaanbureau@fed.knmg.nl.

KNMG Carrièrebeurs

De KNMG Carrièrebeurs biedt op een uitgebreide en interactieve manier ondersteuning bij het maken van de juiste keuzes voor een medische vervolgopleiding. De KNMG Carrièrebeurs vindt plaats op 14 maart. Schrijf je in op knmgcarrierebeurs.nl

<b>Federatienieuws 11 - 2015</b>

Werk aan uw carrière! (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dean Jakubowski Ret

Last Updated:

Views: 6011

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dean Jakubowski Ret

Birthday: 1996-05-10

Address: Apt. 425 4346 Santiago Islands, Shariside, AK 38830-1874

Phone: +96313309894162

Job: Legacy Sales Designer

Hobby: Baseball, Wood carving, Candle making, Jigsaw puzzles, Lacemaking, Parkour, Drawing

Introduction: My name is Dean Jakubowski Ret, I am a enthusiastic, friendly, homely, handsome, zealous, brainy, elegant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.