Stadium sensomotoryczne w koncepcji rozwoju Piageta (2024)

2 minuty

Stadium sensomotoryczne to pierwszy etap rozwoju intelektualnego opisany przez Piageta. Poznaj jego cechy charakterystyczne.

Stadium sensomotoryczne w koncepcji rozwoju Piageta (2)

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Elena Sanz.

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia, 2022

Rodzice i otoczenia dziecka obserwują jego rozwój od pierwszych dni życia.To proces poznawczy opisany przez koncepcję Piageta.Jego początkowa faza, czylistadium sensomotoryczne to temat tego artykułu.

Psycholog Jean Piaget stworzył jedną z najbardziej popularnych teorii rozwoju dziecka. Obejmuje ona cztery fazy rozwoju zdolności poznawczych. Pierwsza z nich (od narodzin do drugiego roku życia) cechuje się szybkim nabywaniem umiejętności.

Charakterystyka stadium sensomotorycznego

Stadium sensomotoryczne w koncepcji rozwoju Piageta (3)

Odkrywanie otoczenia

W pierwszych latach życia dzieci zaczynają odkrywać i poznawać otoczenie poprzez zmysły. Piaget wskazuje asymilację i akomodację jako główne procesy uczenia się. By zrozumieć te koncepcje, musimy wiedzieć, żedziecięcy mózg funkcjonuje w oparciu o schematy mentalne, które zmieniają się wraz z doświadczeniem.

Asymilacja polega na korzystaniu przez dziecko ze znanych mu już schematów myślowych w celu odniesienia się do nowego obiektu lub sytuacji.Przykład może stanowić ssanie smoczka w sposób naśladujący ssanie piersi matki.

Akomodacja to modyfikowanie istniejących schematów myślowych w celu odniesienia się do rzeczywistości.Przykładem jest konfrontacja koncepcji rodziny składającej się z ojca, matki i dzieci z taką, w której zmarł ojciec.

Egocentryzm

Inną typową cechą stadium sensomotorycznego jest egocentryzm. Oznacza to, że dziecko nie jest w stanie przyjąć punktu widzenia innej osoby.Maluch zakłada, że wszyscy widzą, myślą i czują to samo co on.Musi nauczyć się funkcjonować jako odrębna jednostka, oddzielona od reszty rzeczywistości.

Stałość przedmiotów

W stadium sensomotorycznym maluch uczy się, że przedmioty są stałe. Innymi słowy,pojmuje, iż rzeczy, osoby i wydarzenia istnieją także wtedy, gdy ich nie widzi,nie słyszy i nie postrzega w żaden inny sposób.

Pod koniec tego etapu malec jest w stanie zrozumieć, że jego matka gdzieś jest, nawet jeśli znajduje się poza jego zasięgiem. Do tego czasu myśli, że matka znika, gdy nie ma jej w polu widzenia.

Podstadia stadium sensomotorycznego

W każdym momencie trwania tego stadium można zaobserwować mechanizmy stosowane przez dziecko w zakresie rozwoju poznawczego. Oto niektóre z nich:

  • Od pierwszego miesiąca życiadziecko porozumiewa się z otoczeniem głównie za pomocą odruchów,czyli automatycznych reakcji na bodźce.
  • Między pierwszym a czwartym miesiącem życia pojawiają się pierwsze bardziej zaawansowane reakcje –dziecko powtarza ruchy, które sprawiają mu przyjemność(na przykład ssanie palca).
  • Do 10 miesiąca dzieckopowtarza stymulujące czynności związane z jego własnym ciałem lub nie.Przykład może stanowić kopanie zabawki w nogach kołyski. To tak zwane wtórne reakcje kołowe.
  • Między 10 a 12 miesiącem życiamaluch jest w stanie stosować swoje umiejętności do osiągania celów.Jest na przykład w stanie podnieść poduszkę, by sięgnąć po ukrytą pod nią zabawkę.
  • Reakcje kołowe trzeciego rzędu pojawiają się pomiędzy 12 a 18 miesiącem życia. Wówczas dzieckozaczyna stosować różne reakcjei poszukiwać związków przyczynowo-skutkowych.
  • Pomiędzy 18 a 24 miesiącem życiamaluch jest w stanie tworzyć mentalne reprezentacje przedmiotów.

Stadium sensomotoryczne w koncepcji rozwoju Piageta (4)

Stadium sensomotoryczne: początek fascynującej podróży

To pierwsza faza rozwoju poznawczego dziecka stanowiąca bazę dla kolejnych.Nauka i nabywanie nowych umiejętności w pierwszych miesiącach życia pozwalają bowiem dziecku na kontaktowanie się ze światem. Dlatego też to ważny etap w rozwoju malucha. Zaraz po nim rozpoczyna się natomiast kolejna faza fascynującej podróży.

Stadium sensomotoryczne w koncepcji rozwoju Piageta (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tish Haag

Last Updated:

Views: 6085

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tish Haag

Birthday: 1999-11-18

Address: 30256 Tara Expressway, Kutchburgh, VT 92892-0078

Phone: +4215847628708

Job: Internal Consulting Engineer

Hobby: Roller skating, Roller skating, Kayaking, Flying, Graffiti, Ghost hunting, scrapbook

Introduction: My name is Tish Haag, I am a excited, delightful, curious, beautiful, agreeable, enchanting, fancy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.